Tailortヘッダー

22.3.15

Hat Introduction
  Hello!

It is the day of the vernal equinox today.
Hanoi we have made many days that I think Na another summer has come rather than a spring.

The one after another new to Tailort has arrived, is being redesigned from clothes to accessories!

The sun also is in season from this to be worried about a very popular hat
This time I will introduce.
Although I several types of hat has arrived,
Simple and good design easy to use here is the color hat of 5 different colors.

The Ya beige adapt to any coordination
Calm black,
Recommended Blue as pointing color, red, etc.,
There is no less those who are purchasing in two or more colors.

Please try to incorporate all means to coordinate this summer!


Xin chào!

Đó là ngày xuân của ngày hôm nay.
Hà Nội, chúng tôi đã thực hiện nhiều ngày mà tôi nghĩ rằng Na hè khác đã đi hơn là một mùa xuân.

Những cái khác mới để Tailort đã đến, đã được thiết kế lại từ quần áo đến phụ kiện!

Trong thời tiết này k phải lo lắng về chiếc mũ phổ biến nữa.
Lần này tôi sẽ giới thiệu.
Mặc dù  có một số loại mũ đã đến,
Đơn giản và tốt thiết kế dễ sử dụng ở đây là chiếc mũ màu 5 màu sắc khác nhau.

Ya beige thích ứng với bất kỳ sự phối hợp
Calm đen,
Đề nghị Blue là chỉ màu, đỏ, vv,
Có không ít những người được mua trong hai hoặc nhiều màu sắc.

Hãy cố gắng để kết hợp tất cả các phương tiện để phối hợp trong mùa hè này!

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓