Tailortヘッダー

1.2.15

New arrival bag

unnamed (9)
Blue, yellow, red, but was there four colors of khaki,
Immediately blue has become out of stock.
Place called small usability also good for some storage capacity will have popular with customers.

In addition, we also came back business in addition to the casual back.

Then you are also a nice leather bag,
To dirty this leather in Vietnam to Cavill, I will have to recommend one made of leather or nylon toward that waste ....

So that it can meet the various needs, also has increased variation of designs and colors.
Come once I please carry your feet!
Màu xanh, vàng, đỏ, nhưng đã có bốn màu kaki,
Ngay lập tức đã trở thành màu xanh ra khỏi cổ phiếu.
Đặt gọi là khả năng sử dụng nhỏ cũng tốt cho một số dung lượng lưu trữ sẽ có phổ biến với khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã trở lại kinh doanh ngoài việc trở lại bình thường.

Sau đó, bạn cũng là một túi da đẹp,
Để bẩn da này tại Việt Nam để Cavill, tôi sẽ phải đề nghị một làm bằng da hoặc nylon đối với chất thải ....

Vì vậy, nó có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau, cũng có tăng biến thể của kiểu dáng và màu sắc.
Hãy đến một lần tôi vui lòng mang theo đôi chân của bạn!