Tailortヘッダー

17.12.14

Enjoy your shopping

Hello,
If you have ever came to Tailort, you have seen that we not only have perfect clothes and accessories, but also we have a beautiful view with wonderful decoration from every single glass to a cafe store.
Let's come and enjoy your shopping with us.
Thank you so much.

Xin chào,
Nếu bạn đã từng đến Tailort, bạn đã thấy rằng chúng tôi không chỉ có quần áo hoàn hảo và phụ kiện, nhưng chúng tôi cũng có một cái nhìn tuyệt đẹp với trang trí tuyệt vời từ mọi kính duy nhất để một cửa hàng cafe.
Hãy đến và thưởng thức mua sắm của bạn với chúng tôi.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓