Tailortヘッダー

15.12.14

Preparing for your future.

Hello.
A new week's coming with many new chances, new challenges. So, don't miss anything. Preparing for them with a perfect fashion suit with us - Tailort.
Thank you so much.

Xin chào,
Một tuần mới đến với nhiều cơ hội mới, thách thức mới. Vì vậy, không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Chuẩn bị cho họ với một bộ đồ thời trang hoàn hảo với chúng tôi - Tailort.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓