Tailortヘッダー

13.12.14

Suit for special events

Hello,
Christmas and New year are coming soon. So there are many formal event will be created.
Make sure that you have a perfect suit for them. Please come to Tailort to tailor your life.
Thank you so much.

Xin chào,
Giáng sinh và năm mới đang đến sớm. Vì vậy, có rất nhiều sự kiện chính thức sẽ được tạo ra.
Hãy chắc chắn rằng bạn có một bộ đồ hoàn hảo cho họ. Hãy đến với Tailort chỉnh cuộc sống của bạn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓